Serveis


Urbanisme

Urbanisme

Instruments de planejament

Preparem i tramitem els aspectes jurídics dels instruments de planejament: normativa, ordenances, convenis i informes.

Reparcel·lacions

Preparem tota la documentació jurídica i administrativa, calculem les aportacions i compensacions, i redactem la plantilla del document administratiu per a inscripció al registre de la propietat.

Juntes de compensació i entitats urbanístiques.

Redacció dels estatuts, secretaria i assessorament i gestió del seu funcionament.

Protecció de la legalitat urbanística

Analitzem i defensem els aspectes jurídics de les actuacions fins a la restauració de la realitat física alterada.

Defensa davant la jurisdicció

Direcció lletrada del recurs contenciós-administratiu, si no s’arriba a una solució consensuada.

Gestió de patrimonis immobiliaris

Gestió de patrimonis immobiliaris

El nostre despatx disposa de la capacitat necessària per gestionar el seu patrimoni immobiliari. Ens cuidarem de rendibilitzar al màxim la seva cartera de finques, tant si es un sol pis com si som diverses finques de variada naturalesa. També ens ocupem de gestionar i administrar totes les incidències i gestions.

A títol indicatiu:

  • Redacció i gestió de Contractes d’Arrendament, aplicant els nostres coneixements i la nostra experiència per incloure clàusules que preveuen qualsevol eventualitat.
  • Administració del patrimoni: Gestió del Cobraments dels lloguers i pagament de les despeses i impostos, actualització de rendes i reclamació en cas d’incidències. Liquidació amb la periodicitat pactada del benefici net dels lloguers.
  • Localització i valoració d'actius immobiliaris i assessorament en la seva adquisició i explotació. Informació sobre les millors oportunitats d'inversió.
  • Defensa en els procediments judicials de reclamació de deutes de tota mena.
  • Assessorament i gestió de temes urbanístics: reparcel·lacions, urbanització de nova planta i renovació, expropiacions per raó d’urbanisme i obres públiques.

Departament de dret immobiliari

Departament de dret immobiliari

Contractes d’edificació

Redactem i negociem els plecs de condicions i els contractes de construcció d’obra pública i privada. Redactem i negociem contractes de permuta d’obra futura. Proveïm a la defensa de la responsabilitat per defectes de la construcció.

Comunitats de propietaris

Redactem els estatuts i normes de règim interior, actes de les juntes, i comptabilitat de la Comunitat. Conflictes interns i externs i reclamació extrajudicial i judicial de les quotes impagades.

Multipropietat

Constitució i gestió de propietats en règim de propietat compartida.

Contractes d’arrendaments urbans

Negociem i gestionem l’arrendament d’immobles, redactem el contracte i gestionem els aspectes administratius.

Negociacions i transaccions

Negociacions i transaccions

Per assolir acords favorables cal molta paciència, convicció i imaginació. En Frederic Lloveras és un ferm defensor de les solucions negociades, és un negociador pacient i tenaç que arriba fins al límit de l’impossible per assolir un acord.

Expropiació forçosa

Expropiació forçosa

Valoració pericial

Elaborem la valoració de la finca per tal d’orientar el client sobre el valor que raonablement es pot demanar en una expropiació.

Negociació i al·legacions davant l’administració

Compareixem davant l’administració expropiant i ens ocupem de tots els trámits administratius, corregir deficiències i negociar les condicions més favorables.

Al·legacions davant el jurat d’expropiació i defensa davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Si amb l’administració no arribem a un acord, defensem els interessos del nostre client davant el jurat d’expropiació i la jurisdicció de lo contenciós-administratiu fins a obtenir el millor preu.

Indemnització per afectació de finques

En cas de finques afectades i no expropiades, tramitem l’expedient de reclamació de la indemnització.

Associacions d'afectats

Tramitem la constitució i gestió d’associacions d’afectats, per tal d’assolir una gestió més eficaç i una defensa més econòmica.

Responsabilitat patrimonial

Responsabilitat patrimonial

Tramitem reclamacions per responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, derivades de situacions urbanístiques o de qualsevol altre servei públic.